Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jest medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate M.B.H. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21 b, 02-676 Warszawa („MEDAC”). 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację przez Państwa warunków niniejszej Polityki prywatności. 

Jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej? W jakim celu je gromadzimy?

 MEDAC przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis. 

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazują nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te są przez nas wykorzystywane i przetwarzane w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie. Podane dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

Wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego na stronie MEDAC, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych przez MEDAC w celach kontaktowych. Dodatkowo mają Państwo prawo wyrazić zgodę na przekazywanie przez MEDAC materiałów informacyjnych i marketingowych. 

Niektóre treści zawarte na naszej stronie, zgodnie z prawem mogą być udostępnione wyłącznie osobom będącym profesjonalistami medycznymi. Dlatego podane przez Państwa dane osobowe tj. data urodzenia oraz numer aktualnego prawa wykonywania zawodu, gromadzimy w celu weryfikacji Państwa uprawnień zawodowych i umożliwienia dalszego dostępu do odpowiednich zakładek. Informujemy, że autentyczność wprowadzonych danych w całości jest weryfikowana za pomocą Centralnego Rejestru Lekarzy RP, należącego do Naczelnej Izby Lekarskiej. Wskazane dane gromadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Wypełnienie przez Państwa wskazanych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, w celu weryfikacji uprawnień zawodowych. 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi niezbędne dla umożliwienia nam kontaktu z Państwem, jak również ewentualnej weryfikacji uprawnień zawodowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontakt z Państwem.

Jakie inne dane gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej? 

Serwis gromadzi również anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Podczas Państwa wizyty, nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas Państwa wizyty, adres url, przeglądarka, itp. oraz dane osobowe w postaci adresu ip. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane osobom trzecim. Jednakże, dane osobowe w postaci adresu ip mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie MEDAC albo w związku z działalnością MEDAC, z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem/celami, w których zostały pierwotnie zebrane.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 Zebrane przez MEDAC Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane (gromadzone) – za wyjątkiem sytuacji, w których określone przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy czas.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe innym podmiotom? 

MEDAC zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zapewniając ich poufność. Jednocześnie MEDAC zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą, zapewniając wykonywanie praw tych osób w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych. W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą być one przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie odrębnie zawartych umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony MEDAC. Dane mogą być przez nie przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniami MEDAC, w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów przetwarzania.

MEDAC dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

Mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące podmiotów współpracujących z MEDAC oraz kopie zawartych z nimi umów kierując swoją prośbę na adres iod@medac.pl. 

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. MEDAC nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności. 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa: 

• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

• prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

• prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez MEDAC Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@medac.pl.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności .

Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.