Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest medac GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, po numerem KRS 0000265509, NIP 1070005397, REGON 140717809 (dalej: „Administrator”).
 

2) Kontakt z osobą sprawującą obowiązki Inspektora Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@medac.pl
 

1) Pani/Pana dane osobowe dotyczące zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych oraz zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych na podstawie przepisu prawa, tj. na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne („PF”). Pani/Pana pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 36g ust. 1 pkt. 3) w zw. Z art. 36e PF.

2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak podanie danych w postaci Pani/Pana imienia i nazwiska, inicjałów, płci oraz wieku jest niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia działania niepożądanego.
 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Pani/Pana lekarzowi prowadzącemu (w przypadku wyrażenia zgody na kontakt z lekarzem prowadzącym), a także podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków oraz innym właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, w których Administrator uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz podmiotom z grupy kapitałowej medac.
 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane, nie dłuższy, niż wynika to z przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.
 

5) Z zachowaniem przepisów RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
e) prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.
 

6) W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 

7) Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 

8) Podczas procesu przetwarzania Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.